ПРАВИЛНИЦИ

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРОГРАМИМА НАСТАВЕ И  УЧЕЊА 
ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 2019.
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 2019.
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ  ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О  НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ  ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ  ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАНОМ ПЛАНУ  ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА
KATAЛОГ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ЗУОВ
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ОБРАЗОВАЊЕ
 ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ  2019.
СТРУЧНО  УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ УНУТАР УСТАНОВЕ
СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

legal document