ПРАВИЛНИЦИ

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе.

ПРЕУЗМИТЕ ПЛАНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ:

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРОГРАМИМА НАСТАВЕ И  УЧЕЊА 
ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК  О ОЦЕЊИВАЊУ број 10/24 од 09.02.2024. године 
Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 2019.
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ  ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О  НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ  ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ  ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАНОМ ПЛАНУ  ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА
KATAЛОГ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ЗУОВ
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ОБРАЗОВАЊЕ
 ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ  2019.
СТРУЧНО  УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ УНУТАР УСТАНОВЕ
СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

legal document