ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ

Развијамо и унапређујемо  одговоран однос према здрвљу наших ученика

Разлози развијања нове образовне парадигме су бројни, а у првом реду се полази од чињенице да се знање свакодневно увећава и да оно више није академско које се таложи у енциклопедију, већ мора да буде применљиво и доступно свима.  Даље, границе међу дисциплинама постају све порозније, а припрема ученика за свет „одраслих” и свет рада који је динамичан и непознат/непредвидив је императив за све учеснике  образовно – васпитног процеса  у целини.

Нова образовна парадигма се може сликовито представити акронимом ОКУКА:

Одрживо знање

Континуирано учење

Учење решавањем проблема

Критичко мишљење

Ангажовано учење

У систему образовања и васпитања све је узајамно условљено и повезано – принципи, циљеви и исходи образовања проистичу једни из других и морају се посматрати у међусобном односу. Они представљају нормативни и вредносни оквир унутар којег се регулишу сви елементи процеса. Истовремено, они су и израз општедруштвених тежњи и осликавају правац развоја и то не само образовања већ и целокупног друштва. Циљеви се односе на очекиване резултате образовања и васпитања и показатељи су основних вредности. Они су основ за планирање и конципирање образовних и васпитних процеса, као и за дефинисање исхода. Исходи се односе на конкретне ефекте образовања који су мерљиви и омогућавају систематско праћење и вредновање. Кроз исходе конкретизују се циљеви за чију реализацију су одговорни школа и наставници. Исходи одређују која знања, умења, ставове и вредности ученик треба да стекне, развије по окончању неког нивоа и врсте образовања водећи рачуна и о конкретним условима у којима се оно одвија.

Образовање је у савременом свету оријентисано на развијање компетенција.

Увођење појма компетенције у образовне политике везује се за крај прошлог века и за документ Европски референтни оквир компетенција.

Kључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање.

Карактеристике кључних компетенција:

релевантне су за све појединце;

трансверзалне су јер оспособљавају за успешно укључивање у све сфере личног, професионалног и друштвеног живота;

одговарају и економској и друштвеној сврси (од бољег здравља, родитељства, до друштвеног активизма);

промовишу заједничке вредности;

имплицирају способност суочавања са променама, учење из искуства и деловање са критичким ставом

Оријентација ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама омогућава  динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.   Опште међупредметне компетенције се развијају кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих изазова и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и чине основу за целоживотно учење. Заснивају се на кључним компетенцијама.

Међупредметне компетенције се развијају кроз све наставне предмете, при чему сваки предмет даје свој допринос, чак и онда када директна повезаност није видљива на први поглед.

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији, су:

1) компетенција за учење;

2) одговорно учешће у демократском друштву;

3) естетичка компетенција;

4) комуникација;

5) одговоран однос према околини;

6) одговоран однос према здрављу;

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;

8) рад са подацима и информацијама;

9) решавање проблема;

10) сарадња;

11) дигитална компетенција.

Одговоран однос према здрављу

Ученик прикупља информације о темама у вези са ризицима, очувањем и унапређењем психофизичког здравља. Просуђује релевантне околности и, по потреби, доноси одлуке и/или се укључује у активности значајне за превенцију болести и очување здравља. Свестан је свих димензија здравља (физичко, ментално, социјално, емоционално здравље). Познаје факторе који доприносе здрављу или га угрожавају и импликација њиховог  утицаја на појединца, групу или заједницу. Својим понашањем, као појединац и део различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота.

Очекивани резултати активности ученика подразумевају следеће:

Познаје основне састојке хране и промене које утичу на њен квалитет; разуме значај правилне исхране и адекватне прераде хране за очување здравља.

Познаје карактеристике основних заразних болести, њихове изазиваче и мере превенције.

Разуме значај лекова и правилног начина њихове употребе за очување здравља.

Познаје могуће последице коришћења никотина, алкохола и других психоактивних супстанци.

Бира стил живота имајући на уму добре стране и ризике тог избора (нпр. активно бављење спортом, вегетаријанска исхрана).

Уме да пружи прву помоћ.

У парадигми предмети – садржаји – исходи – компетенције, важно је да се разуме да компетенције не „припадају” ниједном предмету или садржају, оне се развијају кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.

У том смислу, међупредметна комептенција Одговоран однос према здрављу  доприноси  динамичнијем и ангажованијем комбиновању предметних знања, вештина и ставова и чини их релевантним за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. У одређеним предметима исходи и садржаји су експлицитно повезани са овом компетенцијом (Свет око нас, Природа и друштво, Физичко и здравствено васпитање, Грађанско васпитање, Биологија, Психологија, Социологија, Изборни програм Изабрани спорт), док се у осталим предметима она имплицитно везује (Физика, Информатика и рачунарство, Дигитални свет, Музичка култура, Хемија, Српски језик, Историја, Примењене науке 1).

-Експлицитна  повезаност( примери):

Свет око нас, 1. разред

Исход: На крају разреда ученик ће бити у стању да одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања здравља.

Садржаји: Здрав начин живота (становање, одевање, исхрана, лична хигијена, рад, одмор).

Физичко и здравствено васпитање, 1. разред

Исход: На крају разреда ученик ће бити у стању да уочи разлику између здравог и болесног стања.

Садржаји: Област Здравствено васпитање (Моје здравље; Ко све брине о мом здрављу; Лична хигијена; Хигијена простора у коме живим…).

Страни језик – теме експлицитно повезане са одговорним односом према здрављу по циклусима

Први циклус основног образовања и васпитања

Теме: Млади – живот деце и омладине; Здравље и хигијена; Емоције; Храна и гастрономске навике.

Други циклус основног образовања и васпитања

Теме: Здравље, хигијена, превентива болести, лечење; Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи

Имплицитна повезаност :

Музичка култура, 2. разред

Исход: На крају разреда ученик ће бити у стању да oбјасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело.

Садржај: А. Кораћ, Молимо за фину тишину

Историја

Исход: На крају разреда ученик ће бити у стању да идентификује последице различитих врста комуникација на свакодневни живот људи у прошлости и данас.

Следећи предложене изворе,у настави предмета који предајте можете реализовати активности које су оријентисане  на унапређење компетенције одговоран однос према здрављу. За подршку и сарадњу у планирање поменутих садржаја Вам стоји на располагању  стручни сарадник школе J.

ПРИЛОГ: онлајн материјал за ученике/це које можете користити према нивоима за:

Први циклус основног образовања:

https://www.youtube.com/watch?v=kcMyb2BNBzw&list=PL7p54xUpxiEqox32F_HS6A3e57r5wI_uA&index=4

https://www.living-democracy.rs/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/

 

Други циклус основног образовања и средње образовање:

https://www.youtube.com/watch?v=EScl2JqMgjY

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQ%5FNMPYlhYbNnc&cid=6D3648C5711E1EFF&id=6D3648C5711E1EFF%2116464&parId=6D3648C5711E1EFF%2116324&o=OneUp

Компетенције за демократску културу-ЛИНК ЗА ПРИПРЕМУ НАСТАВНИКА/ ПРИРУЧНИК ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Primeri-primene-demokratskih-kompetencija-Kako-do-demokratske-kulture-u-%C5%A1kolama.pdf

Филм:

https://www.unodc.org/unodc/rs/listen-first/Serbian/videos.html

МАТЕРИЈАЛ СА ОБУКЕ:

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ

MPK у ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА

КОНТРАЦЕПЦИЈА И ТРУДНОЋА

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ